REGULAMIN PLEBISCYTU POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Podmiot organizujący plebiscyt Polish Businesswomen Awards

 1. Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 7 lokal użytkowy 4, numer KRS 0000442473, NIP 5242755673 REGON 146422512 zwanej dalej „Organizatorem”. Fundacja Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu jest wydawcą magazynu Businesswoman & life, będącego głównym patronatem medialnym plebiscytu.
 2. Plebiscyt POLISH BUSINESSWOMEN AWARDS jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Regulamin plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.konkurskobietbiznesu.pl/
 2. Celem plebiscytu jest promowanie przedsiębiorczości, prezentacja osiągnięć, wyróżnienie oraz nagrodzenie najbardziej kreatywnych i dynamicznych firm.
 3. W plebiscycie przyznawane są nagrody w różnorodnych kategoriach odpowiadających specyfikacji nominowanych firm.
 • 2. OGÓLNE WARUNKI PLEBISCYTU 
 1. Osoby uprawnione do uczestnictwa w plebiscycie

1.1.Uczestnikiem plebiscytu ( nominowanym), na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 1. prowadzi od co najmniej 1 roku działalność biznesową
 2. zarządza przedsiębiorstwem od co najmniej 1 roku
 3. wykonuje wolny zawód od co najmniej 2 lat
 4. pełni funkcje publiczne, samorządowe od co najmniej 2 kadencji
 5. piastuje stanowisko managerskie nieprzerwalnie od co najmniej 2 lat.

W przypadku osób nie spełniających powyższych kryteriów a odznaczających się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami z zakresu przedsiębiorczości Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo przyjęcia zgłoszenia i udział kandydata w plebiscycie.

 • Przystąpienie do plebiscytu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika wszystkich zapisów regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w plebiscycie.
 • Warunkiem przyjęcia przez Organizatora zgłoszenia kandydata do plebiscytu jest wypełnienie i przesłanie na adres mailowy: redakcja@businesswomanlife.pl wypełnionej ankiety.
 • W celu otrzymania ankiety należy skontaktować się z redakcją:

Elżbieta Jeznach, redaktor naczelna

kom. 692 419 900

e-mail: redakcja@businesswomanlife.pl

 1. Dane osobowe
 2. 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Fundację Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu z siedzibą w Warszawie przy ul. Dobrej 7 lok. użytkowy 4 00-384 Warszawa, numer KRS 0000442473, NIP 5242755673 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Fundacji Międzynarodowy Inkubator Kobiet Biznesu, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem wzięcia udziału w plebiscycie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Zasady ogólne plebiscytu

3.1. Zgłoszenia do plebiscytu przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: redakcja@busineswomlife.pl w terminie: 10.09.2021 roku do 25.05.2021 roku. Po upływie powyższego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.

3.2. Zgłoszenia do plebiscytu może dokonać sam kandydat lub osoba trzecia.

3.3. Potwierdzeniem chęci udziału w plebiscycie Polish Businesswomen Awards jest wypełniona, podpisana i przesłana na adres: redakcja@businesswomalife.pl ankieta oraz podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w terminie do 10.09.2021 roku.

3.4. Organizator plebiscytu ma obowiązek poinformowania kandydata o przyjęciu zgłoszenia i jego udziale w dalszych etapach plebiscytu.

3.5. Wszystkie przesłane zgłoszenia kandydatów spełniające warunki plebiscytu i zgodne z regulaminem będą oceniane przez jury plebiscytu.

3.6. W skład honorowego jury wchodzą:

 1. a) ceniona osoba ze świata biznesu
 2. b) dwóch przedstawicieli patronatów honorowych Plebiscytu
 3. c) przedstawiciel Organizatora – przewodniczący jury.

3.7. Jury plebiscytu oceniając zgłoszenia kandydatów zwraca szczególną uwagę na zakres, sposób i innowacyjność prowadzenia działalności, oryginalność pomysłu, osiągnięte efekty oraz plany dalszego rozwoju firmy i kandydatów.

3.8. Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3.9. Członkowie jury zobowiązują się do nieujawniania przebiegu głosowania i niekomentowania wyników plebiscytu publicznie.

3.10. Jury podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku niemożności uzyskania większości głosów decyduje głos przewodniczącego jury.

3.11. Lista nominowanych przez jury kandydatów warz z ich życiorysami oraz informacją w jakiej kategorii konkursowej startują zostanie opublikowana na stronie internetowej www.konkurskobietbiznesu.pl.

3.12. Spośród nominowanych kandydatów umieszonych na www.konkurskobietbiznesu.pl czytelnicy wybiorą zwycięzcę w głosowaniu sms.

3.13. Głosowanie trwa  od 01.09.2021 r. do  16.09.2021 r.. Oddanie głosu następuje w drodze wysłania SMS pod nr podany na stronie internetowej konkurskobietbiznesu.pl, o treści podanej przy nazwisku kandydata.

Głosujący w celu oddania ważnego głosu powinien wysłać w podanych wyżej w regulaminie terminach głosowania wiadomość SMS pod numer 74068, w treści wpisując BWL.NR, gdzie NR oznacza numer kandydata. Numer NR podany jest na stronie www.konkurskobietbiznesu.pl przy każdym nominowanym kandydacie. Przykładowa treść SMS-a: BWL.12

Koszt wysłania jednego SMS wynosi 4,92 zł (w tym podatek od towarów i usług). Dla głosujących nie przewidziano nagród.  Usługę SMS obsługuje CTM Mobiltek. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Reklamacje dot. usługi Premium SMS należy kierować na adres: reklamacje@mobiltek.pl

3.14.Każda osoba głosująca w plebiscycie może oddać dowolną liczbę głosów.

 • 2. GALA FINAŁOWA I NAGRODY
 1. Ilość zebranych sms-ów decyduje o przyznaniu statuetki w poszczególnych obszarach/kategoriach plebiscytu.
 2. Gala finałowa plebiscytu i wręczenie statuetek laureatkom odbędzie się w 04.06.2021 r. w Warszawie
 3. Organizatorzy i Patroni mają prawo do przyznawania dodatkowych nagród rzeczowych laureatkom.
 4. Laureatom, którzy zrezygnują z nagrody rzeczowej nie przysługuje zamiana na inną, ani jej równowartość w formie pieniężnej lub jakiejkolwiek innej formie rekompensaty.
 5. Obowiązek odprowadzania podatku od nagród leży po stronie Organizatora. Przydzielanie nagród będzie przebiegać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 • 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Plebiscytu oraz wywiadów z nimi w prasie, radiu, telewizji, w Internecie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie, odwołania plebiscytu, unieważnienia wyników w całości bądź części oraz zmiany terminów podanych w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie reklamacje związane z plebiscytem rozpatrywane są od dnia 17.09.2021 r. i należy je zgłaszać pisemnie do organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia plebiscytu. Reklamacje związane z plebiscytem rozstrzyga organizator  w terminie 30 dni od daty wniesienia reklamacji.

3.Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym regulaminem lub plebiscytem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.